KONTAKT

Računovodstvo: racunovodstvo@sola-zagradec.si
Ravnateljica: ravnatelj@sola-zagradec.si

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

 • zbornica: 01 620 74 00
 • ravnateljica: 01 620 74 01
 • svet. služba: 01 620 74 03
 • kuhinja: 01 620 74 02
 • računovodstvo: 01 620 74 16
 • tajništvo: 01 620 74 15 – ODJAVA OBROKOV

Prehrana

Odjava obrokov

Vodja šolske prehrane

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija – prehod v srednjo šolo,
 • koordinacija nacionalnega preverjanja znanja,
 • pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju,
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • izvedba izbirnega postopka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter oblikovanje manjših učnih skupin,
 • koordinacija šolanja na domu,
 • organizacija šole v naravi,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • aktualna problematika – raziskave,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega področja,
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole,
 • ter sodelovanje na področju socialno-ekonomskih stisk.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela.

Pri šolskih svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan od 7.30 do 14.00.

Zaradi narave dela (pouk ter delo na sedmih lokacijah) je najbolje, da se za razgovor dogovorite po telefonu: 01 7887-264 (psihologinja Anka Kavčič in pedagoginja Bojana Križman – v Višnji Gori 01 7884 030 (pon., čet., pet.)) ter 01 7887-272 ali 01 620 74 03 (pedagoginja Tina Cvar Tomažin).

Več o delu šolske svetovalne službe si preberite tukaj.