ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno–izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, vodstvo in starši) in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Področja dela šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci,
 • karierna orientacija,
 • pomoč in podpora na področju učenja in /ali v osebnem socialnem in telesnem razvoju,
 • priprava in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih programov,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • izvedba izbirnega postopa obveznih in neobveznih izbirnih predmetov,
 • koordinacija šolanja na domu,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno–izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško–psihološkega področja,
 • svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja,
 • vzgojna in disciplinska problematika,
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole,
 • sodelovanje na področju socialno–ekonomskih stisk.

Šolski svetovalni delavki:

Sabina Miklavčič, pedagoginja (sabina.miklavcic@os-zagradec.si)

Ana Jurglič, psihologinja (ana.jurglic@os-zagradec.si)

Telefonska številka: 01/620 74 03

Accessibility