ŠOLSKI SKLAD

Na šoli deluje Šolski sklad, ki šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, dodatno opremo, učne pripomočke in pomoč učencem. Sredstva za Šolski sklad se zbirajo s pomočjo donacij, zbiralnih akcij starega papirja, različnih prireditev ter prispevki staršev.
V letošnjem šolskem letu se bodo sredstva zbirala tudi na bazarju.
Namen zbiranja sredstev:

  • sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, če se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah …),
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala,
  • avdio-video in IKT oprema …),
  • raziskovalne dejavnosti na šoli,
  • zviševanje standarda pouka,
  • pomoč učencem pri udeležbi v nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih).

O upravičenosti do pomoči presoja šolska svetovalna služba v sodelovanju z razredniki in v skladu z Letnim programom. Upravni odbor šolskega sklada potrdi upravičenost prosilcev do nepovratnih sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe). S poimenskim seznamom učencev, ki jim upravni odbor dodeli denarna sredstva, se ravna v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Šolski sklad upravlja odbor, ki enkrat letno ob zaključnem računu poroča svetu šole.

Člani Šolskega sklada OŠ Zagradec so:
predstavniki staršev: Petra Javšnik, Marjetka Klavs, Mojca Koščak;
predstavniki šole: Mojca Pustovrh, Mateja Oberstar, Katja Godec, Vita Valenčak.
Starši učencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski, lahko pošljejo vlogo za pomoč v šolsko svetovalno službo oziroma računovodstvo.

Starši lahko prispevek za Šolski sklad nakažejo na račun OŠ Zagradec. Številka računa: SI56 0110 0600 8350 171

Accessibility