INFORMACIJE O ŠOLI

Otvoritev nove stavbe PŠ Zagradec, podružnične šole OŠ Stična, je bila junija leta 2015.

Osnovna šola Zagradec pa deluje kot samostojna šola od 1. 9. 2021 dalje.

Za kontaktne podatke šole glej zavihek KONTAKTI.

ŠE NEKAJ ZGODOVINE…

Stara šola

Leta 1912/13 je bila ustanovljena dvorazrednica, obiskovalo jo je 60 učencev, poučeval je domačin Franc Lobe. Januarja 1919 so ljudske šole podržavili, tako je tudi zagraška postala državna in učitelji državni uradniki. Leta 1925 šola postane trirazrednica in osem let kasneje štirirazrednica. Leta 1938 je obnovljena šolska stavba in šola postane petrazrednica. Prostora je premalo, zato je en razred v gasilskem domu.

Začetki šolstva v Zagradcu segajo v sredino 19.stoletja. Najprej je bila cerkvena enorazrednica, nato šola v mežnariji in kasneje v gasilskem domu. Učitelj je bil hkrati mežnar, cerkvenik in mrtvoglednik. Leta 1873 je bila mežnarija prenovljena v šolsko poslopje.

Od 1962 do 1965 je bila zagraška šola podružnica ambruške šole. V šolskem letu 1964/ 65 pa postane podružnična šola OŠ Stična. Učenci po končanem 4. razredu nadaljujejo šolanje na centralni šoli v samostanu Stična, 6., 7., in 8. razred pa je obiskoval šolo na Krki.

Prvo pravo šolsko poslopje je Zagradec dobil leta 1968. Otvoritev šole je bila 20. julija, pouk v novi šoli se je začel 5.septembra.  Prvi  učitelji, ki so poučevali so bili: Gril Štefka-2 leti,  nato Valerija Zaletelj, Zofija Rogelj, Milena Koščak  in Marjan Rupnik. Število učencev po razredih je bilo od 19 do 25 . Na šoli je bilo 88 učencev v štirih razredih.  Nato so šolanje nadaljevali v OŠ Stična, od 5. do 8. Razreda in sicer  v samostanu v Stični. Učenci so iz vasi prihajali do Zagradca peš tudi več kot 4 km. V Stično so se vozili s šolskimi avtobusi.

Po letu 1968 je bila šola center številnih kulturnih dogodkov;  prihod kurirčkove pošte, sprejem v pionirčke, obisk dedka Mraza,… leta 1974 je prvič na šolskem odru zaplesala folklorna skupina, ki jo je vodila Zofija Rogelj in zapel lovski pevski zbor pod vodstvom Štefana Biščak. Urejena okolica šole je bila vzgled kraja.

V letu 1979 se v slovenske vrtce začne uvajati vzgojni program. V šolo so začeli prihajati učenci z različnim predznanjem, zato se po šolah uvaja skrajšana oblika priprave na šolo – mala šola. Tako so se nekoliko zgladile razlike med učenci, ki so bili v domačem varstvu in tistimi, ki so prišli iz vrtcev.

Šolski sistem je doživel številne reforme in takoj po uvedbi male šole so se začeli odvijati projekti za zgodnejši vstopu v šolo. V kraju so se nadaljevala prizadevanja o dograditvi šole, ki naj bi bila osemrazrednica, kot je bilo prvotno v načrtu.

V šolskem letu 2003/04 se na vseh šolah in tako tudi v Zagradcu začne devetletka. Zbornico smo preuredili v  peto učilnico in pouk je potekal nemoteno. Obiskovalo ga je 72 učencev. Poučevali so: Jožica Ferlin, Brigita Langenfus, Slavka Nahtigal, Anica Orel  in Ciril Mišmaš.  Močno pa se je spremenil dnevni red. Devetletka je prinesla zahteve po varstvu mlajših učencev. Na novo se organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, spremstvo učencev na avtobus, poleg hladne malice še zajtrk in kosilo, ki ga pripravljajo na matični šoli v Stični. Šolo obiskujejo štirje romski otroci. Imajo dodatno strokovno pomoč. Poveča se delo z nadarjenimi učenci. Ure dodatne pomoči izvajajo strokovni delavci, ki dopolnjujejo učno obveznost na ostalih podružničnih šolah. Mlajši učenci so spremenili metode dela v šoli. Več igre in igrač. Sprva so jih učenci prinesli kar od doma, kasneje se zahtevajo kot nujni učni pripomočki. Dobili smo novo učno moč in okrepi se strokovno delo; profesorja športne vzgoje Bogdana Vrhovca in profesorico angleščine  Lucijo Zupančič. Otroški pevski zbor podružnične šole Zagradec z zborovodkinjo Slavko Nahtigal prvič nastopi na reviji pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Učenci so vključeni v številne interesne dejavnosti; otroški pevski zbor, dramski krožek, šah, rokomet, likovni in gibalni krožek, promet, angleščina, ples in nogomet. Učenci se udeležujejo šolskih in občinskih tekmovanj.

Vključevanje staršev v šolske dejavnosti oživi kulturno dogajanje v kraju. S šolo dobro sodelujejo kulturno društvo, turistično društvo, gasilci, odrasli pevski zbor in folklorna skupina. V oporo je krajevna skupnost, ki obnovi kulturni dom in rezultat sodelovanja so lepe kulturne prireditve  in  polna dvorana gledalcev.

Leto 2013 pomeni veliko spremembo za šolo Zagradec. Določen je datum rušenja šole in selitev šolskih prostorov. Dobili smo prostor za spravilo šolske opreme v stari  Globokarjevi hiši v Zagradcu, pouk pa smo septembra 2013/14 pričeli v prostorih srednje šole Josipa Jurčiča  v Ivančni Gorici. Obiskovalo ga je 60 učencev, poučevali pa so: Bojana Miklič, Vanja Peček Janoš, Slavka Nahtigal, Alenka Puš- vsi razredni pouk ter Bogdan Vrhovec športno vzgojo, Barbara Tomše angleščino in Anica Grčman  podaljšano bivanje. Učenci se vozijo z avtobusi in kombiji iz vseh vasi šolskega okoliša podružnične šole Zagradec, kar je težko za učence 1. –  3.razreda. Hladno malico dobijo iz matične šole, kosilo kuhajo v srednji šoli Josipa Jurčiča. Učitelji imajo povečano varstvo in spremstvo vozačev. Organizacija življenja in dela na šoli je specifična. Z velikim navdušenjem  smo pričakovali  selitev nazaj v Zagradec.

5. 6. 2015 je bila slovesna otvoritev nove šole in vrtca v Zagradcu. In prišel je dan, ki smo ga nestrpno pričakovali.

1. 9. 2015 je bil prvi šolski dan za 177 učencev iz Krke, Ambrusa in Zagradca v novi devetletni osnovni šoli, ki je bila še vedno podružnica  Osnovne šole Stična.

Zapisala: Slavka Nahtigal, prof.  RP

Accessibility